คำชี้แจงสำาหรับผู้ที่ประสงค์จะ


สมัครบรรพชาอุปสมบท


และพำนักปฏิบัติในสำนัก


วัดป่าอัมพวัน
สำนักสาขาวัดหนองป่าพงที่ ๔๒ ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

 • ตามปกติในแต่ละปี ทางวัดจะจัดบวชให้เฉพาะผู้ที่ตั้งใจจะบวชในช่วงเข้าพรรษาเท่านั้น
  • ทางวัดไม่มีนโยบายรับสมัครบวชช่วงนอกพรรษา (เว้นแต่ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นในเรื่องกำหนดเวลาบวช สามารถเข้ามาอยู่เป็นผ้าขาวถือศีล ๘ ที่วัดได้ เมื่อหลวงพ่อเจ้าอาวาสเห็นว่ามีความพร้อมแล้ว ท่านจะพิจารณาบวชให้เป็นกรณีไป)
  • ทางวัดไม่มีนโยบายรับสมัครบวชระยะสั้น (น้อยกว่า ๓ เดือน ยกเว้นแต่ในโอกาสพิเศษ ซึ่งทางวัดจะประกาศให้ทราบ)
  • ทางวัดไม่มีนโยบายในการรับพระใหม่ที่บวชมาจากวัดอื่น (เว้นไว้แต่กรณีพิเศษ ซึ่งท่านจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป)
 • ควรเข้ามาวัดเพื่อสังเกตปฏิปทาและข้อวัตรปฏิบัติ พิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมก่อน เมื่อมั่นใจแล้วจึงแจ้งความประสงค์ที่จะบรรพชาอุปสมบท
 • การสมัคร ให้กราบเรียนแจ้งความประสงค์ต่อหลวงพ่อพระอาจารย์ จันดีด้วยตนเอง ไม่ควรให้ผู้อื่นมาแจ้งความประสงค์แทน หรือแจ้งความประสงค์ไว้กับบุคคลอื่น
  • ควรติดต่อทางวัดล่วงหน้าก่อนวันที่จะมา เพื่อจะได้ไม่เสียโอกาส เนื่องจากหลวงพ่อท่านอาจจะไม่ได้อยู่ที่วัดในบางโอกาส
  • กรณีที่มาติดต่อแล้วไม่มีโอกาสได้พบท่าน ให้แจ้งชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับไว้กับเจ้าหน้าที่ของวัด เพื่อจะได้หาโอกาสเข้ากราบเรียนขอสมัครบวชกับท่านต่อไป
 • ผู้ที่ประสงค์จะบวช ควรเข้ามาอยู่เป็นผ้าขาวถือศีล ๘ ที่วัดก่อน เพื่อเรียนรู้ข้อวัตรปฏิบัติและปรับตัวปรับใจให้เหมาะสมกับการเป็นนักบวช รวมทั้งซักซ้อมขั้นตอนการบรรพชาอุปสมบท เป็นระยะไม่ต่ากว่า ๑๕ วัน ยกเว้นกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในองค์กรหรือบริษัท ที่มีความจาเป็นเกี่ยวกับการลางาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหลวงพ่อเจ้าอาวาสจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป
 • สำหรับพระอาคันตุกะที่ประสงค์เข้ามาพานักปฏิบัติที่วัด ในการสมัครต้องมีใบฝากจากพระอุปัชฌาย์หรือเจ้าอาวาสในสำนักของตน และต้องเข้ามาอยู่ในฐานะพระอาคันตุกะเป็นระยะเวลาหนึ่งเสียก่อน โดยปฏิบัติตามข้อวัตรของพระอาคันตุกะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้วางแนวทางไว้ จนกว่าหลวงพ่อพระอาจารย์จันดีจะเห็นสมควรรับเข้าหมู่และเปลี่ยนบริขารให้

ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ