วัดป่าอัมพวัน
หมู่ ๑๒ บ้านห้วยดินดำ ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

อีเมล์: watpahampawan@hotmail.com
กำหนดเวลาสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าอัมพวัน
เช้า
๐๓.๐๐ น. สัญญาณระฆัง รวมกันนั่งสมาธิภาวนาที่อุโบสถ
๐๔.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า – นั่งสมาธิภาวนา
๐๕.๐๐ น. ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูบริเวณวัด และเรือนที่พัก
๐๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหารพระภิกษุ – สามเณร
รับประทานอาหาร
๐๙.๓๐ น. ช่วยกันเก็บล้างจานชาม ปัดกวาดบริเวณโรงอาหาร
๑๑.๐๐ น. ทำกิจธุระส่วนตัว
บ่าย
๑๓.๓๐ น. รวมกันนั่งสมาธิภาวนาที่อุโบสถ (หรือเรือนไทยในบางกรณี)
๑๕.๐๐ น. สัญญาณระฆัง ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด ห้องน้ำ ห้องสุขา
๑๖.๓๐ น. ถวายน้ำปานะพระภิกษุ – สามเณร
รับประทานน้ำปานะ
๑๗.๐๐ น. ทำกิจธุระส่วนตัว
๑๘.๐๐ น. สัญญาณระฆัง รวมกันนั่งสมาธิภาวนาที่อุโบสถ
๑๙.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา
ตามสมควรแก่เวลาจึงกลับเรือนพัก *
* หมายเหตุ เฉพาะวันพระสามารถอยู่ปฏิบัติภาวนาได้ตลอดคืนที่อุโบสถ (เนสัชชิก)

ระเบียบปฏิบัติของอุบาสก – อุบาสิก ผู้มารักษาศีลภาวนา ณ วัดป่าอัมพวัน จ.ชลบุรี

เพื่อความบริสุทธิ์แห่งศีลของผู้มาประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันภายในวัด พึงเข้าใจในระเบียบและข้อห้าม ดังนี้

 1. การแต่งกาย ต้องเป็นชุดผู้ปฏิบัติธรรม
  อุบาสก (บุรุษ)
  • เสื้อสีขาวพื้นไม่มีลวดลาย คอกลม ผ่าหน้า แขนยาวไม่เกินข้อศอก
  • กางเกงปฏิบัติธรรมสีขาว ไม่ใช่กางเกงสแล็ค หรือ กางเกงใส่เที่ยว
  อุบาสิกา (สตรี)
  • เสื้อสีขาวพื้น ไม่มีลวดลาย คอกลม ผ่าหน้า แขนยาวเลยข้อศอก
  • ผ้าถุงสีดำ ไม่มีลวดลาย (ห้ามใส่กางเกง) สามารถสวมผ้าถุงขาว(ถ้ามี)ได้ในวันพระ หรือเมื่อขึ้น อุโบสถเพื่อสวดมนต์ทำวัตรปฏิบัติภาวนา สำหรับเสื้อขาวและผ้าถุงขาวให้สวมซับในด้วย
  • ผ้าสไบ ให้ใช้ผ้าพื้นสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่ถักทอเพื่อความสวยงาม
  • ห้ามสวมใส่ชุดนอน หรือชุดอยู่บ้านแบบต่าง ๆ เวลาเข้านอน
 2. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับต่าง ๆ อาทิ แหวน สร้อยคอ กำไล ต่างหู ส่วนรองเท้าต้องเป็นแบบและสีที่สุภาพ สตรีห้ามใส่รองเท้าส้นสูง รวมทั้งอุปกรณ์ที่มัดผม ที่ติดผม ควรใช้แบบและสีที่เหมาะสมเท่านั้น ไม่ใช่ประดับตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงาม
 3. ห้ามผัดหน้าทาแป้ง ทาลิป หรือใช้เครื่องบำรุงผิวต่าง ๆ กรณีเป็นโรคผิวหนังร้ายแรงจะต้องใช้เพื่อรักษา บุรุษให้ปรึกษาพระภิกษุหรือผู้รู้ก่อน ส่วนสตรีให้ปรึกษาหัวหน้าอุบาสิกา
 4. เรื่องการรับประทานอาหาร ให้ตักอาหารโดยพิจารณาแต่พอดีกับธาตุขันธ์ ไม่ยืนหรือเดินรับประทานอาหาร และรับประทานให้จบในมื้อเดียว ห้ามมิให้เก็บสำรองไว้รับประทานต่อในเวลาถัดไป
 5. ในการดื่มกินปานะ ให้พิจารณาก่อน หากไม่แน่ใจว่ากินดื่มได้หรือไม่ ให้ไต่ถามผู้รู้ หรือหัวหน้าอุบาสิกา อย่ารับประทานไปเพราะความอยากเท่านั้น
 6. ให้สำรวมกิริยา ในการกิน ยืน เดิน นั่ง นอน ให้เป็นไปด้วยความสำรวม พูดคุยเท่าที่จำเป็นไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมอื่นๆ
 7. ไฟฟ้า พัดลม ให้เปิดใช้เท่าที่สมควร และห้ามมิให้เป็นของส่วนตัว ตลอดจนห้ามมิให้เปิดวิทยุ ฟังเทป หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใด ๆ อันเป็นของส่วนตัวที่นำมา โทรศัพท์มือถือให้ปิดเครื่องไว้ และเปิดใช้ได้เมื่อมีธุระจำเป็นเท่านั้น หากไม่จำเป็นใช้จริงๆ ก็ไม่ควรนำมาวัด
 8. ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อวัตรต่างๆ ของทางวัด และกิจต่างๆ ในการปฏิบัติภาวนาโดยสม่ำเสมอ ไม่ละเลย และให้อยู่ร่วมกันด้วยความเมตตา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเสมอ
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย