ประวัติวัดป่าอัมพวัน

วัดป่าอัมพวัน ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑๒ บ้านห้วยดินดำ ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เป็นสาขาของวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ลำดับที่ ๔๒ ซึ่งเป็นวัดป่าฝ่ายอรัญวาสี เป็นสำนักปฏิบัติธรรม ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ อันสงบสงัด เหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนา โดยมีข้อวัตร ปฏิบัติตามแบบพระธุดงคกรรมฐาน อันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสที่ครูบาอาจารย์ นำโดยพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ได้พาดำเนินมา

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

ที่มาของวัดป่าอัมพวัน

เมื่อประมาณต้นปี พุทธศักราช ๒๕๓๑ ท่านพระอาจารย์มหาตอง ธมฺมวุฒโฒได้มาธุดงค์ปักกลดที่บริเวณสวนมะม่วง หุบเขาช่องมะเฟือง ต.หนองนี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เห็นว่าสถานที่นี้ร่มรื่น สงบวิเวก ภูมิประเทศสัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติภาวนา ท่านจึงปรึกษาท่านพระอาจารย์มหาบุญเลิศ ฐานทินโน ซึ่งขณะนั้นพำนักอยู่ที่วัดปาลิไลยวัน (เขาฉลาก) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ชวนญาติโยมไปดูพื้นที่ ปรากฎว่ามีหลายแปลง หลายเจ้าของ ส่วนมากจะปฏิเสธไม่ยอมขาย มีนายบุญส่งเจ้าเดียวเท่านั้นที่ยอมขายให้ โดยมีสัญญาว่าต้องสร้างวัด คุณโยมนิวัติ รังสิกวานิชจึงได้ตกลงซื้อ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากขาดประธานสงฆ์

คณะศรัทธาญาติโยม โดยมีอุบาสิกาสุดจิตต์ บุณยโสภณ และอุบาสิกาไพลิน รังสิกวานิช ได้มีหนังสือไปกราบเรียนท่านพระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร ซึ่งเป็นสัทธิงวิหาริกของพระเดชพระคุณ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ซึ่งหมายถึงหลวงพ่อชาเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้เป็นรุ่นแรก อีกทั้งเป็นที่เคารพรักศรัทธาของบรรดาญาติโยมชาวชลบุรี ให้ช่วยไปพิจารณาพื้นที่ดังกล่าว หลังจากกลับมาเมืองไทย ซึ่งขณะนั้นท่านพระอาจารย์จันดีได้ไปช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา พำนักอยู่เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลียเป็นปีที่สอง

ในวันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๓๑ คณะศรัทธาญาติโยม ได้กราบอาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์จันดี ไปพิจารณาพื้นที่แปลงที่ซื้อไว้ ซึ่งมีครูบาอาจารย์ไปร่วมพิจารณาด้วยหลายท่าน อาทิ

  • ท่านพระอาจารย์มหาบุญเลิศ ฐานทินโน
  • ท่านพระอาจารย์ชำนาญ เกวลนนฺโท
  • ท่านพระอาจารย์ฟิลลิป ญาณธมฺโม
  • พระอาจารย์โพธิ์ จารุวังโส

ฝ่ายญาติโยมมี

  • อุบาสกชาลี คำแก่นกลาง
  • อุบาสิกาสุดจิตต์ บุณยโสภณ
  • อุบาสิการัชนี รังสิกวานิช
  • อุบาสิกาไพลิน รังสิกวานิช
  • อุบาสิกาละมุน วงศ์ขจิตร

การเดินทางไปดูที่ในวันนั้น ลำบากมาก ระยะทาง ๗ กม. จากถนนสายชลบุรี-บ้านบึง เดินทางโดยรถเช่าสองแถว ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง สภาพทางขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ นั่งรถเหมือนกับนั่งเกวียน แต่ไปถึงที่หมายโดยปลอดภัย ได้ไปพิจารณาพื้นนที่คุณโยมนิวัติ รังสิกวานิชซื้อไว้ ปรากฎว่าเป็นสวนมะพร้าวล้วนๆ ความร่มรื่นไม่ดีเท่าที่ควร ญาติโยมได้กราบเรียนถามความเห็นท่านพระอาจารย์ว่า พอจะสร้างเป็นสำนักปฎิบัติธรรมได้หรือไม่ ท่านพระอาจารย์ยังไม่แสดงความเห็นอย่างไร ท่านพระอาจารย์มหาบุญเลิศ ได้ปรารภว่าถ้าไม่ชอบแปลงนี้ ขอนิมนต์ไปดูอีกแปลง เจ้าของชื่อน ายสนั่น ธรรมพัฒน์ สภาพป่ามีความร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นมะม่วง มะพร้าว ขนุน ฯลฯ โดยเฉพาะต้นมะม่วงใหญ่อายุร่วมร้อยปีมีเป็นจำนวนมาก

การก่อสร้างเสนาสนะ

ระยะเริ่มแรก ท่านพระอาจารย์มหาบุญเลิศ เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะ โดยได้รับการสนับสนุนจากห้างหุ้นส่วนจำกัดวัฒนากรการค้า จ.ชลบุรี ซึ่งมีคุณโยมนิวัติ รังสิกวานิช เป็นผู้จัดการใหญ่ในขณะนั้น การก่อสร้างทำกันอย่างเร่งรีบเพื่อให้แล้วเสร็จทันวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๓๑ ซึ่งกำหนดเป็นวันถวายเสนาสนะ ปรากฎว่า ศาลาพักชั่วคราวพร้อมกุฎิ ๑ หลัง เสร็จเรียบร้อย ก่อนวันวิสาขบูชาเพียง ๙ วัน

การถวายเสนาสนะ

วันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นวันมหามงคล วันกำเนิดวัดป่าอัมพวัน เพราะวันนั้นศรัทธาสาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลจำนวนมาก ได้พากันกล่าวคำถวายที่ดินและเสนาสนะแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นสำนักปฎิบัติธรรมสืบไป

หลังเสร็จสิ้นพิธีถวายเสนาสนะ ระยะใกล้เข้าพรรษา ท่านพระอาจารย์มหาบุญเลิศ ได้ประชุมสงฆ์ เพื่อมอบหมายให้ท่านพระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร ปฏิบัติหน้าที่สืบไป ส่วนท่านขอไปจำพรรษาที่ จ.นครพนม และพำนักอยู่ที่นั่นจนถึงปัจจุบัน

การจัดตั้งวัด

๒๓ เมษายน ๒๕๔๑ กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้สร้างได้
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา มหาเถรสมาคม พิจารณาลงมติให้ตั้งชื่อวัดว่า "วัดป่าอัมพวัน"
๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ พระชลธารเมธี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี แต่งตั้งให้พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโรเป็นเจ้าวอาวาสวัดป่าอัมพวัน
ประวัติพระอาจารย์จันดี โดยสังเขป

ชื่อ พระจันดี กนตฺสาโร (คำแก่นกลาง)

เกิด ณ บ้านหนองสองห้อง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๖

อุปสมบท ณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๑๘ โดยมี พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.๒๕๒๙ เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา ๒ ปี

พ.ศ.๒๕๔๒-ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวัน จังหวัดชลบุรี