ถวายสักการะ สรงน้ำ ท่านพระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร
ถวายสักการะ สรงน้ำ ท่านพระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร 14 เมษายน 2555