พุทธกิจ 45 พรรษา
พุทธกิจ 45 พรรษา เสียงอ่าน ท่านพระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร
 1. 01_พรรษาที่ ๑
 2. 02_พรรษาที่๑-๓
 3. 03_พรรษาที่ ๓-๕
 4. 04_พรรษาที่ ๕-๗
 5. 05_พรรษาที่ ๘-๙
 6. 06_พรรษาที่ ๙-๑๒
 7. 07_พรรษาที่ ๑๓-๑๕
 8. 08_พรรษาที่ ๑๖-๑๘
 9. 09_พรรษาที่ ๑๙-๒๑
 10. 10_พรรษาที่ ๒๑-๒๒
 11. 11_พรรษาที่ ๓๗-๔๕
 12. 12_เหตุการณ์หลังพุทธปรินิพพาน
 13. 13 ไตรสรณคมณ์
 14. 14 ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
 15. 15 มงคลสูตร
 16. 16 มูล ๓ กรรมบท ๑๐
 17. 17 ชัยมงคลคาถา
 18. 18 ปฏิจสมุปบาท
 19. 19 แผ่เมตตา
Alternate HTML content should be placed here.
This content requires the Adobe Flash Player. Get Flash