เสียงอ่านอุปลมณี โดยหลวงพ่อจันดี กันตสาโร
เสียงอ่านอุปลมณี โดยหลวงพ่อจันดี กันตสาโร
 1. 01 - ชีวประวัติ ๑
 2. 02 - ชีวประวัติ ๒
 3. 03 - กำเนิดวัดหนองป่าพง
 4. 04 - ความเป็นหลวงพ่อ
 5. 05 - ศีลของสงฆ์ ๑
 6. 06 - ศีลของสงฆ์ ๒
 7. 07 - ศีลของสงฆ์ ๓ การฝึกสมาธิเจริญปัญญา ๑
 8. 08 - การฝึกสมาธิเจริญปัญญา ๒
 9. 09 - สมณธรรม ๑
 10. 10 - สมณธรรม ๒
 11. 11 - สมณธรรม ๓
 12. 12 - หลวงพ่อกับชาวต่างประเทศ
 13. 13 - สำนักชีวัดหนองป่าพง
 14. 14 - ฆราวาสธรรม ๑
 15. 15 - ฆราวาสธรรม ๒
 16. 16 - จาริกไปต่างประเทศครั้งแรก
 17. 17 - จาริกไปต่างประเทศครั้งที่สอง
 18. 18 - ประวัติการอาพาธและมรณภาพ
Alternate HTML content should be placed here.
This content requires the Adobe Flash Player. Get Flash