ชุดที่ 18 สิ่งที่ควรศึกษาให้ยิ่ง
ชุดที่ 18 สิ่งที่ควรศึกษาให้ยิ่ง
 1. 01 - เห็นเหมือนไม่ได้เห็น
 2. 02 - ไม่ติดบ่วง
 3. 03 - เห็นทุกข์ด้วยปัญญา
 4. 04 - คุณของพระรัตนตรัย
 5. 05 - ศึกษาให้รู้ความจริง
 6. 06 - ศึกษาในศีลสมาธิปัญญา
 7. 07 - อธิสิกขา
 8. 08 - วางหนังสือแล้วพิจารณา
 9. 09 - เรียนจากของจริง
 10. 10 - วิถีชีวิตสมัยก่อน
 11. 11 - ขัดเกลาเข้าสู่ข้อวัตร
 12. 12 - เลือกใช้กรรมฐาน
 13. 13 - มีสติก่อนทำพูดคิด
 14. 14 - ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ๑
 15. 15 - ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ๒
 16. 16 - นึกถึงความตายอยู่ทุกขณะ
Alternate HTML content should be placed here.
This content requires the Adobe Flash Player. Get Flash