ความสะอาดอยู่ที่ความสกปรก
ความสะอาดอยู่ที่ความสกปรก
 1. มรรคสามัคคี
 2. ความสะอาดอยู่ที่ความสกปรก
 3. ธรรมะไม่ล้าสมัย
 4. มีกัลยาณมิตรเป็นที่พึ่ง
 5. อุบายแก้นิวรณ์ห้า
 6. ปฏิบัติแล้วทุกข์จึงถูกทาง
 7. ทบทวนความก้าวหน้าในการอยู่เนสัชชิก
 8. ใช้พุทธะปลุกให้ตื่น
 9. ศีลธรรมนำโลกสงบร่มเย็น
 10. รักษาพิธีกรรมในส่วนที่ดีไว้
 11. สมาธิจากการสวดมนตร์
 12. ให้ทานด้วยปัญญา
 13. ฝึกให้เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย
 14. หยุดอ่านหนังสือแล้วมาอ่านตน
 15. ปฏิบัติเพื่อไม่เอาอะไร๑
 16. ปฏิบัติเพื่อไม่เอาอะไร๒
Alternate HTML content should be placed here.
This content requires the Adobe Flash Player. Get Flash