ทวนกระแสโลก ตกกระแสธรรม
พระธรรมเทศนา ท่านพระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร
ชุด ทวนกระแสโลก ตกกระแสธรรม
 1. พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร - ทวนกระแสโลก ตกกระแสธรรม - 01 - ความสุขที่แท้จริงไม่อิงอามิส
 2. พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร - ทวนกระแสโลก ตกกระแสธรรม - 02 - เพลินในโลกเท่ากับเพลินในกองทุกข์
 3. พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร - ทวนกระแสโลก ตกกระแสธรรม - 03 - ธรรมะท้าให้พิสูจน์
 4. พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร - ทวนกระแสโลก ตกกระแสธรรม - 04 - แค่รู้หลักก็ภาวนาได้ไม่ต้องอ่านมาก๑
 5. พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร - ทวนกระแสโลก ตกกระแสธรรม - 05 - แค่รู้หลักก็ภาวนาได้ไม่ต้องอ่านมาก๒
 6. พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร - ทวนกระแสโลก ตกกระแสธรรม - 06 - ตกกระแสแห่งการปฏิบัติ
 7. พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร - ทวนกระแสโลก ตกกระแสธรรม - 07 - การให้ทานเป็นการชำระจิตใจ
 8. พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร - ทวนกระแสโลก ตกกระแสธรรม - 08 - คนมีปัญญาย่อมรู้จักนำทรัพย์มาต่อยอด๑
 9. พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร - ทวนกระแสโลก ตกกระแสธรรม - 09 - คนมีปัญญาย่อมรู้จักนำทรัพย์มาต่อยอด๒
 10. พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร - ทวนกระแสโลก ตกกระแสธรรม - 10 - บริโภคปัจจัย๔ด้วยปัญญา
 11. พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร - ทวนกระแสโลก ตกกระแสธรรม - 11 - สุขสร้างได้ในปัจจุบัน
 12. พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร - ทวนกระแสโลก ตกกระแสธรรม - 12 - จิตที่ละเอียดย่อมเห็นกิเลสที่ละเอียด๑
 13. พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร - ทวนกระแสโลก ตกกระแสธรรม - 13 - จิตที่ละเอียดย่อมเห็นกิเลสที่ละเอียด๒
 14. พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร - ทวนกระแสโลก ตกกระแสธรรม - 14 - เรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา
 15. พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร - ทวนกระแสโลก ตกกระแสธรรม - 15 - ผู้เกียจคร้านย่อมอยู่เป็นทุกข์
 16. พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร - ทวนกระแสโลก ตกกระแสธรรม - 16 - กรรมจำแนกให้สัตว์ต่างกัน
Alternate HTML content should be placed here.
This content requires the Adobe Flash Player. Get Flash