รวมธรรมเทศนา เทศน์เนื่องในงานกฐิน 30 ตุลาคม 2554
รวมธรรมเทศนา ครูบาอาจารย์ เทศน์เนื่องในงานกฐิน
30 ตุลาคม 2554
  1. 01_พระครูพัฒนกิจวิศาล (หลวงพ่อคำ นิสโสโก)วัดป่าไทยพัฒนา จ.อุบลราชธานี (๕๗.๔๙ นาที).mp3
  2. 02_พระครูสุวรรณโพธิเขต (หลวงพ่อคูณ อคฺคธมฺมโม) วัดป่าโพธิ์สุวรรณ จ.อุบลราชธานี (๕๑.๕๘ นาที).mp3
  3. 03_พระครูภาวนาสารคุณ (หลวงพ่อดำรง สุจิตฺโต) วัดปลื้มพัฒนา จ.บุรีรัมย์ (๕๖.๓๔ นาที).mp3
  4. 04_พระครูอุดมวนานุรักษ์ (หลวงพ่อสมหมาย ปิยธมฺโม) วัดป่าอุดมวนาสันต์ จ.อุบลราชธานี(๕๓.๑๐ นาที).mp3
  5. 05_พระครูวินัยธร (หลวงพ่อทองจันทร์ พุทฺธญาโณ) ที่พักสงฆ์หุบเขาผาจันทร์ จ.นครราชสีมา(๑.๑๕ ชม.) .mp3
  6. 06_พระอาจารย์สุริยนต์ จนฺทปญฺโญ วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี (๑.๒๐ ชม).mp3
  7. 07_พระอธิการสาลี ขนฺติพโล วัดป่าทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี (๒๙.๔๑ นาที).mp3
  8. 08_พระครูประภาตวนคุณ (พระอาจารย์ประหยัด โอภาโส) วัดป่านาแก จ. อบุลราชธานี (๔๖.๓๖ นาที).mp3
  9. 09_สัมโมทนียคาถา พระอธิการจันดี กนฺตสาโร วัดป่าอัมพวัน จ.ชลบุรี (๒๑.๓๑ นาที).mp3
Alternate HTML content should be placed here.
This content requires the Adobe Flash Player. Get Flash