ขอเชิญร่วมถืออุโบสถศีล ฟังเทศน์ ปฎิบัติธรรมในวันพระ

วันพระเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑
วันพุธที่ ๗ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
วันศุกร์ที่ ๓๐ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒