กำหนดการปฎิบัติธรรม 2561

11-13 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม -2 กันยายน 2561
13-15 ตุลาคม 2561
29 ธันวาคม 2561 -1 มกราคม 2562
ทั้งนี้ ผู้สนใจต้องมาลงทะเบียนด้วยตัวเอง ก่อนเวลา 8.00 น. ในวันแรกที่เปิดปฎิบัติธรรม ที่กองทุนธรรมาจารย์ ในแต่ละช่วงเท่านั้น